Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Delikatesy Mięsne 

§ 1 Postanowienia wstępne

1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym Delikatesy Mięsne prowadzonym pod adresem www.edelikatesymiesne.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

2. Sklep internetowy Delikatesy Mięsne , dostępny pod adresem internetowym edelikatesymiesne.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Jaworską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H. JAWORSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 679-110-88-36, REGON 351458767

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje


1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H. Jaworski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 679-110-88-36, REGON 351458767

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.edelikatesymiesne.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: oś. Złotego Wieku 19-20, 31-616 Kraków 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: f.h.jaworski@op.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 577066669126470229

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy …………………………….

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

§ 4 Wymagania techniczne

W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera z włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" lub innego urządzenia z dostępem do sieci internet,
b) posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,
d) posiadanie konta poczty elektronicznej,
e) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia  

 

1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Zamówienie może złożyć zarówno Klient, który składał już wcześniej zamówienia w Sklepie internetowym, po zalogowaniu, jak też Klient, który składa Zamówienie po raz pierwszy, dokonując przy tym rejestracji i założenia Konta w Sklepie internetowym.
3. Zamówienie składa się wybierając z towary z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej www.edelikatesymiesne.pl Wkładanie towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka" przy danym towarze a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności oraz potwierdzenie Zamówienia.
4. Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Klient do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien nacisnąć przycisk ”Wróć do Sklepu” widoczny podczas procedury składania Zamówienia.
5. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku towaru o zmiennej wadze cena jest orientacyjna a ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie, poprzez sms, e-mail. Klientowi po przygotowaniu towaru do wysyłki. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.
6. Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami, numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami i jest możliwa po akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.
7. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: oś. Złotego Wieku 19-20, 31-616 Kraków 

b. dostawy pod wskazany adres za pośrednictwem transportu własnego sprzedawcy 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze gotówką lub kartą

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne 

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4.Sprzedawca nie dostarcza Zamówień w niedziele i soboty oraz dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni w których nie będzie możliwa dostawa 

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
a) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów,
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
 
6. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail lub sms na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Klienta  

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

  

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 7) poniżej Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy F.H.Jaworski Katarzyna Jaworska, oś. Złotego Wieku 19-20, 31-616 Kraków , ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe w przypadku:

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np porcjowane mięso, krojone w plasterki wędliny, sery);     

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

§11 Reklamacje i zwroty 


1.W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru lub odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 1 dnia od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 2) poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
2. Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. 
4. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym 

 

§12 Postanowienia końcowe 

 

1. Dostarczenie wiadomości email
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

2. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

3.W przypadku odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
b) Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
c) Niezależnie od postanowień pkt b). 5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl